[Ustalenie braku możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego] - Art. 47. - Ubezpieczenie... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 47. - [Ustalenie braku możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  47.  [Ustalenie braku możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego]
1. 
Okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 7, ustala się na podstawie zaświadczenia właściwego starosty lub wójta.
2. 
Spełnienie warunku niemożliwości sprzedaży nieruchomości, w myśl art. 28 ust. 7 pkt 1, stwierdza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub upoważniony przez nią wójt.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, oraz zasady pokrywania kosztów dokonanych czynności przez Kasę, a w uzasadnionych przypadkach - przez wnioskodawcę.