[Lekarze rzeczoznawcy; komisje lekarskie] - Art. 46. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 46. - [Lekarze rzeczoznawcy; komisje lekarskie] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  46.  [Lekarze rzeczoznawcy; komisje lekarskie]
1. 
Orzeczenia dotyczące:
1)
trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
2)
stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
3)
niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4)
czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
5)
celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
6)
wskazań do rehabilitacji leczniczej,
7)
innych okoliczności warunkujących przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

- w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do świadczeń wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.

2. 
Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia:
1)
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub
2)
trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, lub
3)
niezdolności do samodzielnej egzystencji.
3. 
Prezes Kasy sprawuje nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy.
4. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki orzekania o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzekania o celowości przekwalifikowania zawodowego,
2)
tryb postępowania orzeczniczego,
3)
tryb i termin wnoszenia odwołań od orzeczeń lekarzy rzeczoznawców Kasy,
4)
formy nadzoru nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy,
5)
dodatkowe kwalifikacje zawodowe wymagane od lekarzy realizujących zadania z zakresu orzecznictwa lekarskiego

- mając na uwadze konieczność zapewnienia w Kasie jednolitości stosowania procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego.

5. 
Stwierdzenia rolniczej choroby zawodowej dokonuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.