[Odsetki za zwłokę] - Art. 40a. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 40a. - [Odsetki za zwłokę] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  40a.  [Odsetki za zwłokę]
1. 
Od składek nieopłaconych w terminie przez rolnika pobiera się od rolnika odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonej w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).
2. 
Odsetek za zwłokę nie nalicza się od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli:
1)
wysokość odsetek nie przekracza 6,60 zł;
2)
nieopłacenie składek wynika:
a)
z błędnego zawiadomienia przez Kasę o stanie rozliczeń,
b)
ze zmiany decyzji Prezesa Kasy, z przyczyn leżących po stronie Kasy, w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub wymiaru składek lub w sprawach o umorzenie należności składkowych,
c)
z zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej Kasy, która następnie uległa zmianie.
3. 
Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Kasę w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.