[Pouczenie rolnika o skutkach prawnych oświadczenia. Przekazywanie odpisów decyzji] - Art. 39a. - Ubezpieczenie społeczne... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 39a. - [Pouczenie rolnika o skutkach prawnych oświadczenia. Przekazywanie odpisów decyzji] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  39a.  [Pouczenie rolnika o skutkach prawnych oświadczenia. Przekazywanie odpisów decyzji]
1. 
Odbierający oświadczenie, o którym mowa w art. 5a, pracownik Kasy poucza rolnika o skutkach prawnych tego oświadczenia i umieszcza stosowną informację na wydanej decyzji.
2. 
Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi Zakładu odpis decyzji stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu przez osobę, o której mowa w art. 5a, lub ustanie ubezpieczenia takiej osoby.
3. 
Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi Zakładu oświadczenie przewidziane w art. 5a.
4. 
(uchylony).
5. 
Kasa niezwłocznie przekazuje właściwemu wójtowi odpis decyzji stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez osobę, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4, lub ustanie ubezpieczenia takiej osoby.