[Decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu] - Art. 39. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 39. - [Decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  39.  [Decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu]
1. 
Decyzją ustalającą podleganie ubezpieczeniu można objąć wszystkich ubezpieczonych, za których składkę opłaca ten sam rolnik.
2. 
Decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu powinna zawierać w szczególności:
1)
określenie rodzaju ubezpieczenia;
2)
określenie początkowej daty podlegania ubezpieczeniu;
3)
określenie zasad obliczania składek oraz sposobu ich opłacania i obowiązujących terminów płatności;
4)
wskazanie rolnika zobowiązanego do opłacania składek albo osób zobowiązanych solidarnie;
5)
określenie kwoty należności z tytułu składek wynikającej z objęcia ubezpieczeniem i terminu zapłaty.
3. 
(uchylony).
4. 
W razie zmiany stanu faktycznego lub stanu prawnego, na podstawie którego wydano decyzję o ustaleniu podlegania ubezpieczeniu, wydaje się nową decyzję w tej sprawie. Jeżeli jednak zmianie ulegnie jedynie wysokość miesięcznych składek, rolnikowi obowiązanemu do ich opłacania doręcza się informację w tej sprawie.