[Dodatek dla sieroty zupełnej] - Art. 31. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 31. - [Dodatek dla sieroty zupełnej] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  31.  [Dodatek dla sieroty zupełnej]
1. 
Do renty rodzinnej przysługuje dodatek przewidziany w art. 27 ust. 1 oraz dodatek dla sieroty zupełnej.
2. 
Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje w wysokości określonej w przepisach emerytalnych.
3. 
(uchylony).