[Wysokość renty rodzinnej] - Art. 30. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 30. - [Wysokość renty rodzinnej] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  30.  [Wysokość renty rodzinnej]
1. 
Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna.
2. 
Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, renta wynosi 85% emerytury podstawowej ze zwiększeniem o:
1)
50% nadwyżki - ponad kwotę emerytury podstawowej - emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, jaka przysługiwała zmarłemu w chwili śmierci, albo
2)
50% części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwała lub przysługiwałaby zmarłemu w chwili śmierci

- z tym że renta rodzinna nie może być niższa od emerytury podstawowej.

3. 
Za każdą następną osobę uprawnioną wysokość renty rodzinnej, ustalonej w sposób określony w ust. 2, zwiększa się o 5%.
4. 
Rentę rodzinną, wyliczoną na podstawie ust. 2 i 3, zwiększa się o 10%, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
4a. 
Renta rodzinna nie może być wyższa od kwoty świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, i nie może być niższa od emerytury podstawowej.
5. 
Wysokość renty rodzinnej ustala się za pomocą wskaźnika wymiaru.
6. 
Renta rodzinna ulega podziałowi między uprawnionych na równe części, jeżeli:
1)
do renty są uprawnione osoby małoletnie, nad którymi opiekę sprawują różne osoby;
2)
pełnoletni członek rodziny uprawniony do renty żąda jej podziału;
3)
zachodzą inne okoliczności uzasadniające podział renty.