Art. 19. - [Warunki przyznania emerytury rolniczej] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.90 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  19.  [Warunki przyznania emerytury rolniczej]
1. 
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)
osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
2)
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
2. 
Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)
osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
2)
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
3)
zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
2a. 
Przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił warunki, o których mowa w ust. 2.
3. 
Jeżeli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jest spowodowane wywłaszczeniem gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ich zbyciem na cel uzasadniający wywłaszczenie albo trwałym wyłączeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytków rolnych z produkcji rolniczej z przyczyn niezależnych od rolnika, warunek przewidziany w ust. 2 pkt 2 uważa się za spełniony, jeżeli rolnik podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy.
4. 
(uchylony).