[Wysokość składki w przypadku osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem] - Art. 16d. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 16d. - [Wysokość składki w przypadku osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  16d.  [Wysokość składki w przypadku osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem]

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a oraz art. 16c, jest równa składce, o której mowa w art. 17 ust. 1. Do osób tych nie ma zastosowania przepis art. 17 ust. 4.