[Wniosek o objęcie ubezpieczeniem w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem] - Art. 16c. - Ubezpieczenie społeczne... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 16c. - [Wniosek o objęcie ubezpieczeniem w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  16c.  [Wniosek o objęcie ubezpieczeniem w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem]
1. 
Rolnik albo domownik, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, albo osoba będąca członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania temu ubezpieczeniu, sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem na zasadach i w okresach, o których mowa w art. 16a ust. 1, może zgłosić wniosek do Kasy o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w tym okresie.
2. 
Za osobę, o której mowa w ust. 1, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest finansowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przez okres nie dłuższy niż określony w art. 16a ust. 1, jeżeli ta osoba nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu.