[Opłacanie składki za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą] -... - Dz.U.2022.933 t.j. - OpenLEX

Art. 16b. - [Opłacanie składki za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.933 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  16b.  [Opłacanie składki za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą]
1. 
Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem:
1)
zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej albo współpracy przy wykonywaniu tej działalności albo
2)
zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

- w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

2. 
Zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rolnik lub domownik może dokonać w nie więcej niż 5 częściach. Przepisy art. 22-25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców stosuje się odpowiednio.