[Zadania wykonywane przez wójta z upoważnienia Prezesa Kasy] - Art. 116. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 116. - [Zadania wykonywane przez wójta z upoważnienia Prezesa Kasy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  116.  [Zadania wykonywane przez wójta z upoważnienia Prezesa Kasy]
1. 
Na obszarze nieobjętym działaniem odpowiedniej placówki terenowej Kasy, do czasu utworzenia takiej placówki, właściwy miejscowo wójt, z upoważnienia Prezesa Kasy:
1)
wydaje decyzje w sprawach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
dokonuje czynności przewidzianych dla Kasy, wynikających z art. 37 ust. 1, art. 41, 42 i 45;
3)
przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia oraz stwierdza okoliczności mające wpływ na ustalenie prawa do tych świadczeń i ich wysokość;
4)
rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i w sprawach niebudzących wątpliwości wypłaca te świadczenia, rozliczając je z pobranymi składkami.
2. 
Zadania określone w ust. 1 są zadaniami zleconymi. Prezes Kasy zapewnia odpowiednie środki finansowe na ich wykonywanie; rozliczenie z tego tytułu następuje łącznie z rozliczeniem pobranych składek.