[Zadania wykonywane przez oddziały ZUS do czasu utworzenia oddziałów regionalnych Kasy] - Art. 115. - Ubezpieczenie społeczne... - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 115. - [Zadania wykonywane przez oddziały ZUS do czasu utworzenia oddziałów regionalnych Kasy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  115.  [Zadania wykonywane przez oddziały ZUS do czasu utworzenia oddziałów regionalnych Kasy]

Do czasu utworzenia oddziału regionalnego Kasy właściwy miejscowo oddział Zakładu, z upoważnienia Prezesa Kasy, przyznaje, wypłaca i rozlicza świadczenia pieniężne z ubezpieczenia. Przepis art. 62 ust. 2 stosuje się odpowiednio.