[Utrata mocy przez decyzje ustalające warunkowo prawo do świadczeń] - Art. 108. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 108. - [Utrata mocy przez decyzje ustalające warunkowo prawo do świadczeń] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  108.  [Utrata mocy przez decyzje ustalające warunkowo prawo do świadczeń]

Tracą moc decyzje ustalające warunkowo prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, jeżeli warunki nabycia prawa nie zostały spełnione przed dniem wejścia w życie ustawy. Osoba zainteresowana może jednak, z chwilą spełnienia wszystkich warunków, ponowić wniosek o załatwienie sprawy według dotychczasowych przepisów, jeżeli nie ubiega się o analogiczne świadczenie z ubezpieczenia.