[Osoby podlegające ubezpieczeniu] - Art. 1. - Ubezpieczenie społeczne rolników. - Dz.U.2023.208 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 1. - [Osoby podlegające ubezpieczeniu] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.208 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  1.  [Osoby podlegające ubezpieczeniu]
1. 
Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej "ubezpieczeniem", obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika, którzy:
1)
posiadają obywatelstwo polskie lub
2)
są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
1a. 
(uchylony).
2. 
W ubezpieczeniu wyodrębnia się:
1)
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie;
2)
ubezpieczenie emerytalno-rentowe.