Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.572

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 1921 r.
w sprawie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w ogrodnictwie.

Na mocy art. 6 lit. d. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w ogrodnictwie w myśl 3 księgi Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. przeprowadzać będzie Zakład Ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie w Poznaniu.
§  2. Prawa i obowiązki spółki ogrodniczej (Gärtnerei Berufsgenossenschaft) w Kassel, utworzonej w wykonaniu punktu 3 obwieszczenia Niemieckiej Rady Związkowej z dnia 10 października 1912 r. (Dziennik Centralny Rzeszy Niemieckiej str. 787) przechodzą na zakład ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie w Poznaniu, o ile działalność tej spółki rozciągała się na b. dzielnicę pruską.
§  3. Uchyla się punkt 3 obwieszczenia niemieckiej Rady Związkowe) z dnia 10 października 1912 r. (Dziennik Centralny Rzeszy Niemieckiej str. 787).
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.