Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.43.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 lipca 1962 r.
w sprawie ubezpieczenia członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
Obowiązkowi ubezpieczenia w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pełnienia służby pożarniczej, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, podlegają:
1)
członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
2)
członkowie ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych zorganizowanych w miejscowościach i zakładach pracy,
3)
słuchacze szkół, ośrodków i kursów pożarniczych nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu przynależności do Korpusu Technicznego Pożarnictwa lub straży pożarnej.
1.
W stowarzyszeniach ochotniczej straży pożarnej obowiązkowi ubezpieczenia podlegają czynni członkowie straży w rozumieniu przepisów statutu tych straży.
2.
W strażach pożarnych, przy których są zorganizowane oddziały młodzieżowe, harcerskie, przeciwpożarowe drużyny obrony przeciwlotniczej lub inne zespoły powoływane do zadań określonych statutami (regulaminami) organizacyjnymi tych straży, obowiązkowi ubezpieczenia podlegają również członkowie tych sekcji, drużyn i zespołów.
Do zgłoszenia ubezpieczenia i zapłaty składki ubezpieczeniowej we właściwej terenowo placówce Państwowego Zakładu Ubezpieczeń są obowiązane:
1)
Komenda Główna Straży Pożarnych i komendy szkół pożarniczych w odniesieniu do zatrudnionych w nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
2)
urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady w odniesieniu do zatrudnionych w nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz członków straży pożarnych,
3)
właściwe organy prezydiów:
a)
wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych w odniesieniu do członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnionych w wojewódzkich, powiatowych i miejskich komendach straży pożarnych oraz w zawodowych strażach pożarnych podległych prezydiom powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych,
b)
powiatowych rad narodowych w odniesieniu do członków ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych w gromadach, osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów miejskich,
c)
miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty miejskie w odniesieniu do członków ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych istniejących na terenie tych miast,
4)
komendy szkół, ośrodków i kursów pożarniczych w odniesieniu do słuchaczy, o których mowa w § 1 pkt 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.