[Umowy w sprawie dopłat] - Art. 9. - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. - Dz.U.2019.477 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Umowy w sprawie dopłat] - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.477 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2019 r.
Art.  9.  [Umowy w sprawie dopłat]
1. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń, które przedstawią ofertę z warunkami ubezpieczenia upraw i zwierząt, umowy w sprawie dopłat.
2. 
Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych zainteresowane zawarciem umów w sprawie dopłat przedstawiają ofertę w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte umowy.
2a. 
W przypadku gdy zostało zawarte porozumienie koasekuracyjne, ofertę w imieniu zakładów ubezpieczeń, które zawarły to porozumienie, składa wiodący zakład ubezpieczeń.
3. 
Umowy w sprawie dopłat są zawierane na rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte.
4. 
Oferta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać:
1)
nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń;
2)
zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający notyfikację prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności - w przypadku podmiotów zagranicznych;
3)
opinię Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń - w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń lub głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż przez oddział w ramach swobody świadczenia usług - opinię o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń sporządzoną przez właściwy zagraniczny organ nadzoru;
4)
warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt;
5)
proponowane wysokości stawek taryfowych;
6)
proponowane sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt;
7)
wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia ubezpieczeniem;
8)
określenie obszaru objętego zakresem działania zakładu ubezpieczeń;
9)
informację o dotychczasowej działalności na rynku ubezpieczeń w rolnictwie;
10)
warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód.
4a. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4b. 
W przypadku określonym w ust. 2a informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 9, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powinny dotyczyć każdego z zakładów ubezpieczeń, które zawarły porozumienie koasekuracyjne. Ponadto oferta powinna zawierać:
1)
wskazanie, który z zakładów ubezpieczeń jest wiodącym zakładem ubezpieczeń;
2)
zasady udziału zakładów ubezpieczeń w:
a)
składce z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia,
b)
ochronie ubezpieczeniowej i wypłacie odszkodowań za szkody

- określone w porozumieniu koasekuracyjnym;

3)
wskazanie, które z zakładów ubezpieczeń będą wykonywały czynności polegające na ustalaniu przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych oraz wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań;
4)
kopię porozumienia koasekuracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wiodącego zakładu ubezpieczeń.
5. 
Komisja sprawdza, czy oferta spełnia warunki, o których mowa w ust. 4, a w szczególności, czy opinia, o której mowa w ust. 4 pkt 3, potwierdza, że sytuacja finansowa zakładu ubezpieczeń gwarantuje wywiązanie się z oferty.
6. 
W umowach w sprawie dopłat określa się:
1)
warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt;
2)
wysokość stawek taryfowych;
3)
wysokość limitu dopłat;
4)
wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia ubezpieczeniem;
5)
warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód;
6)
sposób i terminy przekazywania i rozliczania środków na dopłaty;
7)
sposób przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia;
8)
warunki zwrotu dopłat w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.