[Kontrola realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia] - Art. 10. - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt... - Dz.U.2019.477 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Kontrola realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia] - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.477 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2019 r.
Art.  10.  [Kontrola realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia]
1. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje kontrolę realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy i przepisami o finansach publicznych.
2. 
Czynności kontrolne są wykonywane przez kontrolującego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1)
podstawę prawną do wykonywania kontroli;
2)
oznaczenie organu kontroli;
3)
datę i miejsce jego wystawienia;
4)
imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej;
5)
firmę kontrolowanego;
6)
określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7)
datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8)
podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
9)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
4. 
(uchylony).
5. 
Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie dokumentów w zakładzie ubezpieczeń lub u producentów rolnych, w szczególności zawartych umów ubezpieczenia oraz sprawozdań ze szkodowości.
6. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne może:
1)
żądać pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
2)
sporządzać kopie oraz wyciągi z dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz zabezpieczać te dokumenty.
7. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z przebiegu tych czynności protokół.
8. 
Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciel.
9. 
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciela, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciela.
10. 
Do kontroli działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń w zakresie zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w przepisach niniejszej ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).