[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. - Dz.U.2019.477 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.477 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2019 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1. 
Ustawa określa zasady:
1)
stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie;
2)
zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, zwanych dalej "umowami ubezpieczenia obowiązkowego";
3)
udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.
2. 
Dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zwane dalej "dopłatami", oraz dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, są realizowane ze środków budżetu państwa ustalonych w ustawie budżetowej, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.