Rozdział 6 - Środki Zakładu. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  6.

Środki Zakładu.

Na środki Zakładu składają się:

1)
fundusz podstawowy,
2)
fundusz rezerwowy,
3)
rezerwy techniczne ubezpieczeń osobowych,
4)
bieżące wpływy z operacji ubezpieczeniowych,
5)
inne fundusze i rezerwy, przewidziane postanowieniami władz.

Fundusz podstawowy tworzy się z wartości środków trwałych Zakładu.

1.
Fundusz rezerwowy tworzy się z nadwyżek (art. 30) do wysokości przeciętnego rocznego przypisu składek ubezpieczeniowych z okresu trzech ostatnich lat.
2.
Fundusz rezerwowy służy na pokrywanie strat bilansowych Zakładu.
3.
W przypadku gdy fundusz rezerwowy nie wystarczy na pokrycie straty bilansowej, nie pokrytą część straty przenosi się na rok następny.

Rezerwy techniczne ubezpieczeń osobowych tworzy się drogą odpisów z wpływów bieżących składek z ubezpieczeń osobowych według zasad, ustalonych przez Ministra Finansów.

1.
Z nadwyżki, wynikającej z zamknięć rachunkowych Zakładu, przeznacza się:
1)
50% na fundusz rezerwowy,
2)
50% na rzecz budżetu Państwa.
2.
Jeżeli fundusz rezerwowy osiągnie wysokość przewidzianą w art. 28 ust. 1, całą nadwyżkę przeznacza się na rzecz budżetu Państwa.