Rozdział 5 - Działalność Zakładu. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  5.

Działalność Zakładu.

1.
Działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń państwowych na obszarze Państwa Polskiego wykonuje wyłącznie Zakład.
2.
Zakład może ubezpieczać znajdujące się za granicą mienie, stanowiące własność Państwa Polskiego lub polskich instytucji i przedsiębiorstw uspołecznionych. Inne mienie, znajdujące się za granicą, może być ubezpieczone przez Zakład za zgodą Ministra Finansów.
3.
Ubezpieczenia w zagranicznych zakładach ubezpieczeń mienia znajdującego się na obszarze Państwa Polskiego oraz mienia znajdującego się za granicą, a stanowiącego własność Państwa Polskiego lub polskich instytucji i przedsiębiorstw uspołecznionych, wymagają zezwolenia Ministra Finansów.
4.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego ustali zasady stosowania postanowień ust. 3 w odniesieniu do mienia, będącego przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą.
1.
Zakład może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli zgłoszone ubezpieczenie nie odpowiada warunkom ubezpieczeń, prowadzonych przez zakład.
2.
Od odmownej decyzji Zakładu (ust. 1) służy ubezpieczającemu prawo odwołania się do Ministra Finansów, który rozstrzyga ostatecznie. Gdy ubezpieczającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej, Minister Finansów wydaje decyzję w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Zakład może zawarte przez siebie ubezpieczenia reasekurować.

1.
W zakresie zapobiegania powstawaniu strat w ubezpieczonym mieniu Zakład:
1)
przeprowadza badania i analizy przyczyn wynikłych strat,
2)
podejmuje inicjatywę i współdziała z odpowiednimi władzami i instytucjami w opracowywaniu planów działalności zapobiegawczej.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość odliczeń ze składek za obowiązkowe ubezpieczenia od ognia oraz za obowiązkowe ubezpieczenia zwierząt gospodarczych na akcję zapobiegania szkodom,
2)
sposób rozdziału i włączenia sum, przewidzianych w pkt 1), do budżetów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych na zapobieganie szkodom ogniowym i chorobom zwierząt gospodarczych,
3)
zasady współpracy Zakładu z odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie działalności zapobiegawczej.