Rozdział 4 - Organizacja ubezpieczeń państwowych. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  4.

Organizacja ubezpieczeń państwowych.

1.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekształca się na Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej Zakładem.
2.
Zakład jest instytucją państwową, posiada osobowość prawną i działa według zasad rozrachunku gospodarczego.
3.
Zakład podlega nadzorowi i Kontroli Ministra Finansów.

Do zadań Zakładu należy organizowanie ubezpieczeń i tworzenie ze składek ubezpieczeniowych odpowiednich środków finansowych na wypłatę odszkodowań i świadczeń oraz na zapobieganie powstawaniu strat w ubezpieczonym mieniu.

Organizację finansową i system finansowy Zakładu ustali Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Zakład odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Zakładu.

1.
Zastępstwo sądowe Zakładu należy do jego organów.
2.
Minister Finansów za zgodą Prezesa Rady Ministrów może w drodze zarządzenia zlecić organom zastępstwa prawnego zastępstwo sądowe Zakładu w niektórych sprawach.
1.
Na czele Zakładu stoi dyrektor, który kieruje działalnością Zakładu i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Finansów.
2.
Zastępców dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek dyrektora Zakładu.
1.
Terenowymi organami Zakładu są:
1)
inspekcje wojewódzkie,
2)
inspektoraty powiatowe.
2.
W miarę potrzeby mogą być tworzone inspektoraty miejskie i rejonowe.

Rada Ministrów nada Zakładowi statut, który określi organizację i zakres działania organów centralnych i terenowych Zakładu.

Rada Ministrów określi zasady współdziałania organów terenowych Zakładu z prezydiami rad narodowych oraz czynności prezydiów gminnych i miejskich rad narodowych w zakresie ubezpieczeń państwowych.