Rozdział 3 - Ubezpieczenia dobrowolne. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  3.

Ubezpieczenia dobrowolne.

Ubezpieczenie dobrowolne powstaje na podstawie umowy ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia jedna strona (ubezpieczający) zobowiązuje się opłacić określoną składkę, a druga strona (zakład ubezpieczeń) zobowiązuje się w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia losowego (wypadku) wypłacić odszkodowanie (art. 2 ust. 2) lub świadczenie (art. 3 ust. 2).

1.
Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili, w której została zawarta, przewidziany umową ubezpieczenia wypadek już zaszedł lub odpadła możliwość jego zajścia, chyba że objęto ubezpieczeniem okres czasu, poprzedzający zawarcie umowy.
2.
Objęcie ubezpieczeniem okresu czasu, poprzedzającego zawarcie umowy, jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub powinna była wiedzieć, że wypadek zaszedł lub że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w jakim zakresie jednostki gospodarki uspołecznionej powinny zawierać umowy ubezpieczenia.