Rozdział 2 - Ubezpieczenia obowiązkowe. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  2.

Ubezpieczenia obowiązkowe.

Ubezpieczenie obowiązkowe powstaje z mocy prawa.

1.
Na całym obszarze Państwa podlegają obowiązkowi ubezpieczenia:
1)
budynki - od ognia i innych określonych zdarzeń losowych,
2)
mienie ruchome w gospodarstwach rolnych - od ognia i innych określonych zdarzeń losowych,
3)
ziemiopłody - od gradobicia i powodzi,
4)
zwierzęta gospodarcze - od padnięcia,
5) 1
(skreślony),
6)
odpowiedzialność cywilna z ruchu środków komunikacji,
7)
następstwa nieszczęśliwych wypadków w komunikacji, wynikłe u pasażerów lub innych osób poszkodowanych.
2.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia rozszerzyć obowiązek ubezpieczenia na inne rodzaje mienia, grupy osób i zdarzenia losowe.
3.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych Rada Ministrów może zawiesić obowiązek niektórych ubezpieczeń na części lub całości obszaru Państwa.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres obowiązkowych ubezpieczeń, zasady i tryb zwalniania niektórych kategorii mienia od obowiązku ubezpieczenia, termin i tryb wprowadzenia w życie obowiązkowych ubezpieczeń, wzajemne prawa i obowiązki ze stosunku ubezpieczenia oraz sposób ustalania taryf i poboru składek ubezpieczeniowych.

1.
Składki z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń są traktowane na równi z opłatami publicznymi.
2.
Do składek w obowiązkowych ubezpieczeniach stosuje się odpowiednie przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
1 Art. 5 ust. 1 pkt 5 skreślony przez art. 2 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o zmianie dekretu o prawie łowieckim (Dz.U.55.18.108) z dniem 1 stycznia 1955 r.