Art. 33. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  33.

Zakłady ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 23), a dotychczas nie zostały zlikwidowane, podlegają likwidacji według zasad i w trybie, jakie określi Minister Finansów w drodze rozporządzenia.