Art. 25. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  25.
1.
W zakresie zapobiegania powstawaniu strat w ubezpieczonym mieniu Zakład:
1)
przeprowadza badania i analizy przyczyn wynikłych strat,
2)
podejmuje inicjatywę i współdziała z odpowiednimi władzami i instytucjami w opracowywaniu planów działalności zapobiegawczej.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość odliczeń ze składek za obowiązkowe ubezpieczenia od ognia oraz za obowiązkowe ubezpieczenia zwierząt gospodarczych na akcję zapobiegania szkodom,
2)
sposób rozdziału i włączenia sum, przewidzianych w pkt 1), do budżetów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych na zapobieganie szkodom ogniowym i chorobom zwierząt gospodarczych,
3)
zasady współpracy Zakładu z odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie działalności zapobiegawczej.