Art. 23. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  23.
1.
Zakład może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli zgłoszone ubezpieczenie nie odpowiada warunkom ubezpieczeń, prowadzonych przez zakład.
2.
Od odmownej decyzji Zakładu (ust. 1) służy ubezpieczającemu prawo odwołania się do Ministra Finansów, który rozstrzyga ostatecznie. Gdy ubezpieczającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej, Minister Finansów wydaje decyzję w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.