Art. 11. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  11.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia.