Art. 34. - [Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu] - Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
Art.  34.  [Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu]
1. 
Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
2. 
Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
1)
wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
2)
bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
3)
zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.