Art. 72. - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.45.242

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1990 r.
Art.  72.

W Kodeksie postępowania cywilnego art. 831 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.".