Art. 6b. - [Ustalenie pochodzenia eksportowanego produktu lub usługi] - Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2024 r.
Art.  6b.  [Ustalenie pochodzenia eksportowanego produktu lub usługi]
1. 
Ustalenie pochodzenia produktu lub usługi, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, następuje na podstawie dowodów przedstawionych przez ubezpieczającego lub przedsiębiorcę, który zawarł z Korporacją umowę, o której mowa w art. 6f ust. 1.
2. 
Udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego ustala się w odniesieniu do ogółu produktów lub usług, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego.
3. 
Pochodzenie produktu lub usługi może być wykazane przez udowodnienie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego, liczonego jako różnica 100% i wyrażonego w procentach maksymalnego udziału składników pochodzenia zagranicznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6e. Minimalny procentowy udział składników pochodzenia krajowego może być wykazany przez udowodnienie pochodzenia krajowego jedynie wybranych składników.