Art. 6. - [Podmioty mogące korzystać z ubezpieczenia gwarantowanego] - Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2024 r.
Art.  6.  [Podmioty mogące korzystać z ubezpieczenia gwarantowanego]
1. 
Z ubezpieczenia gwarantowanego jako ubezpieczający, ubezpieczony albo zleceniodawca lub beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem art. 5a, mogą korzystać:
1)
przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonują:
a)
eksportu krajowych produktów i usług, z uwzględnieniem ust. 2,
b)
inwestycji bezpośrednich za granicą, w tym za pośrednictwem przedsiębiorców zależnych mających siedzibę za granicą;
2)
oddziały przedsiębiorców zagranicznych mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonują eksportu krajowych towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 2;
3)
podmioty prywatne lub publiczne:
a)
zawierające umowy lub
b)
dokonujące inwestycji

- które mają być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umożliwiają rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, o której mowa w art. 10 rozporządzenia 2020/852;

4)
podmioty udzielające instrumentów finansujących;
5)
przedsiębiorcy zależni:
a)
w zakresie, w jakim ubezpieczenie gwarantowane będzie dotyczyć towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe, z uwzględnieniem ust. 2,
b)
dokonujący inwestycji bezpośrednich za granicą;
6)
członkowie konsorcjum, w skład którego wchodzi przedsiębiorca krajowy lub jego przedsiębiorca zależny, lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ramach tego konsorcjum ma miejsce:
a)
eksport krajowych produktów i usług, z uwzględnieniem ust. 2, lub
b)
sprzedaż przez przedsiębiorcę zależnego za granicą towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe, z uwzględnieniem ust. 2, lub
c)
inwestycja bezpośrednia za granicą;
7)
zakłady ubezpieczeń - w przypadku ubezpieczenia gwarantowanego w formie ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji);
8)
agencje kredytów eksportowych - w przypadku udziału w ubezpieczeniu udzielonym przez agencję kredytów eksportowych.
2. 
Ubezpieczenie gwarantowane może zostać udzielone mimo niespełnienia wymogu krajowych produktów i usług, w przypadku gdy:
1)
kontrakt został zawarty na okres kredytu poniżej dwóch lat;
2)
jest ono uzasadnione interesem Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
dotyczy umów lub inwestycji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5;
4)
dotyczy ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6.
3. 
Na potrzeby niniejszej ustawy interes Rzeczypospolitej Polskiej oznacza wymierną korzyść dla Rzeczypospolitej Polskiej wynikającą z konieczności zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu lub utrzymania zatrudnienia, zwiększenia konkurencyjności lub innowacyjności gospodarki polskiej.
4. 
Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dokonuje Komitet.