Art. 5. - [Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2024 r.
Art.  5.  [Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych]
1. 
Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych, na warunkach określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją".
1a. 
Korporacja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103 i 1941).
2. 
Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, w imieniu własnym.
2a. 
Zarząd Korporacji składa się z nie więcej niż 4 członków.
3. 
Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Korporacji, w tym jednego na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3a. 
(uchylony).
3b. 
(uchylony).
4. 
Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
5. 
Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4.