Tytuły zawodowe nadawane absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.59.328

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1960 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56) zarządza się, co następuje:
Absolwentom wyższych studiów zawodowych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej na niektórych wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego i na wydziale technicznym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte - Wojskowa Akademia Techniczna i Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej nadaje tytuł zawodowy inżyniera.
Bliższe określenie tytułu zawodowego inżyniera w zależności od kierunku wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej ustala Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego.
Traci moc uchwała nr 389 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie warunków i trybu nadawania dyplomów i tytułów przez akademie wojskowe (Monitor Polski Nr 80, poz. 459).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Obrony Narodowej i Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.