Typy szkół, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego. - Dz.U.2007.52.347 - OpenLEX

Typy szkół, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.52.347

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie typów szkół, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego 2

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Samorządu uczniowskiego nie tworzy się w następujących typach szkół i placówek:
1) 3
 (uchylony);
2) 4
 (uchylony);
3) 5
 (uchylony);
4) 6
 (uchylony);
5) 7
 (uchylony);
6) 8
 szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
7) 9
 (uchylony);
8) 10
 (uchylony);
9) 11
 szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
10)
szkołach przy zakładach karnych;
11) 12
 szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 37).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
3 § 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
4 § 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
5 § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
6 § 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
7 § 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
8 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
9 § 1 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
10 § 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
11 § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.
12 § 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1486) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2018 r.