Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1498

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r. do: 31 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:
§  1.  Samorządu uczniowskiego nie tworzy się w następujących typach szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:
1) przedszkolach;
2) szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
3) szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
4) szkołach przy zakładach karnych;
5) szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
6) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
7) ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
8) szkolnych schroniskach młodzieżowych;
9) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;
10) placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;
11) bibliotekach pedagogicznych.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).