Typy szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.120.1290

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 4 października 2001 r.
w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:
Nie tworzy się rady pedagogicznej w następujących typach placówek:
1)
w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
2)
w placówkach kształcenia ustawicznego prowadzących działalność w formach pozaszkolnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.