Tymczasowy tryb wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1944 r.

USTAWA
z dnia 15 sierpnia 1944 r.
o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy.

Ze względu na warunki toczącej się wojny na ziemiach polskich i wynikających stąd utrudnień w działalności ciał ustawodawczych - Krajowa Rada Narodowa ustala następujący tryb wydawania dekretów z mocą ustawy we wszystkich sprawach, dla których unormowania przewidziana jest przez Konstytucję 1921 r. forma ustawy - z wyjątkiem spraw ratyfikacji umów międzynarodowych, utworzenia Rządu Tymczasowego i rozwiązania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego:

a)
Dekrety z mocą ustawy wydawane są przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i następnie przedkładane Prezydium Krajowej Rady Narodowej do zatwierdzenia.
b)
Dekrety z mocą ustawy podpisywane są przez przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej i przewodniczącego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
c)
Wszystkie dekrety, uchwalone w powyższym trybie, winny być przedłożone przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej na najbliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej i tracą bezzwłocznie moc prawną, jeżeli Krajowa Rada Narodowa zwykłą większością głosów odmówi ich zatwierdzenia.

Ustalony w art. 1 tymczasowy tryb wydawania dekretów z mocą ustawy może być zmieniony uchwałą Krajowej Rady Narodowej, przyjętą zwykłą większością głosów.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezydium Krajowej Rady Narodowej i Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.