Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.31.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 marca 1920 r.
w przedmiocie tymczasowych zarządów Kas Chorych oraz kontroli szczegółowej nad gospodarką finansową Kas, które otrzymały zaliczki ze Skarbu Państwa na koszty ich organizacji.

Na mocy art. 1 Przepisów Przechodnich dekretu z dn. 11 stycznia 1919 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby postanawiam, co następuje:
Art.  1.

Dla zorganizowania Kas Chorych na mocy dekretu z dn. 11 stycznia 1919 o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby ustanawia się komisarzy Kas Chorych.

Art.  2.

Komisarze Kas Chorych mogą zawierać umowy i wszelkie akta prawne: wyjątkiem nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości.

Do nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości komisarze Kas Chorych muszą posiadać specjalne pełnomocnictwo, wystawione przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Prócz powyżej wymienionych komisarze Kas spełniają wszelkie inne czynności Kasy, określone w dekrecie o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby przepisami o Zarządzie i Radzie Kasy.

Art.  3.

Komisarze Kas Chorych sprawują powierzone im czynności do chwili przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Rady Kasy oraz ukonstytuowania się tych władz Kasy, nie dłużej jednak, niż przez 6 miesięcy od chwili otwarcia Kasy.

Art.  4.

Przy Kasach Chorych, które otrzymały zaliczkę ze Skarbu Państwa na koszty organizacji, Minister Pracy i Opieki Społecznej może ustanowić po ukonstytuowaniu się władz Kasy Chorych, przewidzianych w dekrecie z dn. 11 stycznia 1919, aż do spłaty powyżej wskazanej zaliczki, specjalnych urzędników, kontrolujących dla wykonywania szczegółowego nadzoru nad gospodarką finansową Kasy.

Art.  5.

Fundusze, przeznaczone ze Skarbu Państwa na zorganizowanie i uruchomienie Kasy Chorych, komisarze Kasy otrzymują z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. W tym celu komisarze Kas Chorych winni przedstawić Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej wnioski w formie odpowiednich preliminarzy.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 30 marca 1920 r. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej o tymczasowych Zarządach Kas Chorych z dnia 18 czerwca 1919 r. Nr. 141 Monitor Polski z dnia 27 czerwca 1919 r.