§ 6. - Tymczasowe władze kas chorych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.678

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.
§  6.
Komisarz, pełniący czynności rady i zarządu kasy czyli komisarz zarządzający, obowiązany jest przedkładać władzy nadzorczej miesięczne sprawozdania o wykonaniu preliminarza budżetowego oraz o stanie finansowym i działalności administrowanej przez niego kasy chorych. Formę sprawozdań komisarza i wymagane załączniki do tych sprawozdań ustali instrukcja głównego urzędu ubezpieczeń.