Tymczasowe uregulowanie uposażeń pracowników państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.16.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1945 r.

DEKRET
POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 27 grudnia 1944 r.
o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Uposażenie funkcjonariuszów państwowych, sędziów, asesorów, aplikantów sądowych i prokuratorów, pracowników zakładów, przedsiębiorstw i instytucyj państwowych, których stanowisko służbowe ma charakter publiczno-prawny, regulują odnośne przepisy prawne obowiązujące w dniu 1 września 1939 r., ze zmianami wynikającymi z niniejszego dekretu.

Ustanawia się dodatek wojenny do uposażeń, dodatków funkcyjnych i służbowych osób wymienionych w art. 1 oraz dodatek specjalny do dodatku lokalnego tychże osób pełniących służbę w m. st. Warszawie. Dodatki te będą wypłacane do czasu unormowania stosunków gospodarczych według następujących tabel:

A. Funkcjonariusze, pracownicy przedsiębiorstw, zakładów i instytucyj państwowych.

Uposażenie zasadnicze miesięczne

Wysokość dodatku wojennego

do 100 zł

500 zł

ponad 100 zł " 130 "

545 "

" 130 " " 160 "

590 "

" 160 " " 210 "

615 "

" 210 " " 260 "

640 "

" 260 " " 335 "

665 "

" 335 " " 450 "

700 "

" 450 " " 700 "

750 "

" 700 " " 1.000 "

800 "

" 1.000 " " 1.500 "

800 "

" 1.500 " " 2.000 "

800 "

" 2.000 "

900 "

B. Sędziowie i prokuratorzy.

W grupie uposażenia

Dodatek wojenny dla sędziów i prokuratorów

Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem wojennym

I

1.350 zł

2.450 zł

II

1.320 "

2.120 "

III

1.200 "

1.775 "

IV

1.100 "

1.525 "

Asesorzy Sądowi.

W grupie uposażenia

Dodatek wojenny dla asesorów

Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem wojennym

VII

1.080 zł

1.415 zł

VIII

1.060 "

1.320 "

C. Dodatek wojenny do dodatku funkcyjnego i służbowego.

Wysokość dodatku funkcyjnego lub służbowego

Wysokość dodatku wojen.

od 5 zł.

do 20 zł.

100 zł.

ponad 20 zł.

do 50 zł.

110 zł.

ponad 50 zł.

do 75 zł.

120 zł.

ponad 75 zł.

do 100 zł.

160 zł.

ponad 100 zł.

do 150 zł.

220 zł.

ponad 150 zł.

do 200 zł.

280 zł.

ponad 200 zł.

do 250 zł.

320 zł.

ponad 250 zł.

do 300 zł.

370 zł.

ponad 300 zł.

do 350 zł.

400 zł.

ponad 350 zł.

do 400 zł.

400 zł.

ponad 400 zł.

do 450 zł.

400 zł.

ponad 450 zł.

do 500 zł.

400 zł.

ponad 500 zł.

do 550 zł.

400 zł.

ponad 550 zł.

do 600 zł.

420 zł.

ponad 600 zł.

do 650 zł.

440 zł.

ponad 650 zł.

do 700 zł.

460 zł.

ponad 700 zł.

do 750 zł.

480 zł.

ponad 750 zł.

do 800 zł.

520 zł.

ponad 800 zł.

do 850 zł.

540 zł.

ponad 850 zł.

do 900 zł.

560 zł.

ponad 900 zł.

do 950 zł.

580 zł.

ponad 950 zł.

600 zł.

D. Dodatek specjalny do dodatku lokalnego.

Wysokość dodatku lokalnego

Wysokość dodatku specjalnego

do 15 zł

300 zł

ponad 15 zł

" 20 zł

320 zł

" 20 zł

" 25 zł

340 zł

" 25 zł

" 30 zł

360 zł

" 30 zł

" 40 zł

400 zł

" 40 zł

" 50 zł

440 zł

" 50 zł

" 65 zł

500 zł

" 65 zł

" 100 zł

540 zł

" 100 zł

" 150 zł

570 zł

" 150 zł

" 225 zł

600 zł

" 225 zł

" 300 zł

650 zł

300 zł

700 zł";

Ustanawia się dodatek rodzinny w wysokości 100 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Za członka rodziny uważa się pozostające na utrzymaniu osoby pobierającej dodatek żonę i dzieci (ślubne, nieślubne, adoptowane i pasierbowie) w wieku do lat 14, o ile zaś uczęszczają do szkoły powszechnej, średniej lub wyższej, do czasu ukończenia szkół.

Przepisy dekretu niniejszego nie mają zastosowania do uposażenia wojska i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz wszystkim zainteresowanym Kierownikom Resortów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 1944 r. - jednak różnica na niekorzyść funkcjonariusza między wypłacanymi mu dotychczas zaliczkami, a uposażeniem należnym mu w myśl niniejszego dekretu nie podlega zwrotowi.

1 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 i pkt 2 dekretu z dnia 24 maja 1945 r. (Dz.U.45.24.137) zmieniającego nin. dekret z dniem 1 marca 1945 r.

- zmieniony przez art. 1 dekretu z dnia 6 października 1945 r. (Dz.U.45.47.267) zmieniającego nin. dekret z dniem 1 października 1945 r.

2 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 24 maja 1945 r. (Dz.U.45.24.137) zmieniającego nin. dekret z dniem 1 marca 1945 r.