Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.176

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1928 r.

DEKRET
w przedmiocie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach byłego zaboru rosyjskiego. *

Do czasu uchwalenia przez Sejm Ogólnej Państwowej Ustawy Budowlanej-na obszarach b. zaboru rosyjskiego należy stosować dotychczas obowiązujące przepisy w dziedzinie budownictwa z następującemi uzupełnieniami:
Art.  1.

Przepisy w dziedzinie budownictwa, obowiązujące na obszarze b. C.-N. Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego (Rozporządzenie budowlano-policyjne dla wsi z dnia 20 listopada 1917 r. - Dziennik Rozporządzeń № 99 i Rozporządzenie z dnia 29 listopada 1916 r. - Dziennik Rozporządzeń № 55) rozciąga się niniejszem na pozostałe obszary b. zaboru rosyjskiego.

Art.  2.

Minister Robót Publicznych może udzielać prawa prowadzenia robót budowlanych i sprawowania technicznego nad niemi dozoru-poza osobami, posiadającemi już takie prawa na zasadzie dotychczasowych przepisów, również i osobom, które zostaną zakwalifikowane przez urzędującą przy Ministrze Robót Publicznych komisję kwalifikacyjną. Skład pomienionej komisji, instrukcję dla niej, regulamin egzaminów i wykaz wyższych uczelni, których dyplomy zwalniają od egzaminów, zatwierdza Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz z Ministrem Sztuki i Kultury.

Art.  3.

Wydanie przepisów wykonawczych i przechodnich do dekretu niniejszego poleca się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.

Dan w Warszawie, dn. 7 lutego 1919 r.

* Z dniem 5 marca 1928 r. tracą moc obowiązującą przepisy sprzeczne z rozporządzeniem z dnia 16 lutego 1928 r. - Prawo budowlane i zabudowanie osiedli (Dz.U.28.23.202), w szczególności art. 1 ustęp 1 odnośnie do: a) rozporządzenia z dnia 29 listopada 1916 r. dotyczącego sporządzania planów zabudowy (Dz. Rozp. Gen. Gub. Warsz. Nr 58), b) rozporządzenia budowlano - policyjnego dla wsi z dnia 20 listopada 1917 r. (Dz. Rozp. dla Gen. Gub. Warsz. Nr 99), z wyjątkiem § 6, 7, 8, 9, 10 tego rozporządzenia i artykuł 2, zgodnie z art. 419 pkt 7 powołanego rozporządzenia.