Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.58.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie tymczasowego podwyższenia wynagrodzenia sądowych znawców lekarzy w postępowaniu karnem.

Art.  1.

Lekarzom, występującym w postępowaniu karnem w charakterze znawców, przyznaje się z powodu nadzwyczajnych stosunków drożyźnianych na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1919 r. podwyżkę wynagrodzenia za czynności sądowo-lekarskie, ustalonego w § 1 rozp. austrjackiego ministra sprawiedliwości z dnia 20 marca 1901 r., Dz. p. p. № 34, w wysokości 150%.

Art.  2.

Ta podwyżka należy się za wszystkie czynności znawców lekarzy i weterynarzy w postępowaniu karnem, dokonane między 1 stycznia a 31 grudnia 1919 r. Jeżeli należytość oznaczono już przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, to podwyżka będzie obliczona i wypłacona tylko na wniosek uprawnionego. Ten dodatkowy wymiar podwyżki nie podlega zatwierdzeniu przez sąd apelacyjny nawet w przypadkach, wymienionych w § 8 l. 1 rozporządzenia austrjackiego ministra sprawiedliwości z dnia 20 marca 1901 r. Dz. p. p. № 34.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze b. zaboru austrjackiego z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 17 lipca 1919 r.