Tymczasowa zmiana przepisów ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.11.29

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 lipca 1940 r.
o tymczasowej zmianie przepisów ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:
1.
W czasie trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, osoby, mianowane na stanowiska w służbie państwowej po dniu 30 września 1939 r., mogą być zwalniane bez zachowania przepisów art. 54-56 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. (Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 164).
2.
Osobom, określonym w ust. 1, wypłaca się w przypadku zwolnienia odprawę w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego uposażenia. Do okresu trzechmiesięcznego nie wlicza się miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie.

Przepisy art. 1 nie naruszają mocy przepisów dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o wstrzymaniu wypłat uposażenia urzędnikom i niższym funkcjonariuszom państwowym, przeniesionym w stan nieczynny lub zwolnionym ze służby bez praw emerytalnych oraz o udzielaniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom niższym urzędów zagranicznych R.P. (Dz. U.R.P. Nr. 101, poz. 1003).

Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w terminie, ustalonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu i właściwym ministrom.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 1940 r.