Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.42.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie tymczasowej regulacji płac profesorów, docentów prywatnych i pomocniczych sił naukowych w szkołach wyższych na terytorjum b. zaboru austrjackiego.

Art.  1.

Począwszy od 1-go stycznia 1919 r. wprowadza się tymczasowo następujący wymiar wynagrodzenia dla profesorów, docentów prywatnych i pomocniczych sił naukowych, zatrudnionych w Uniwersytetach we Lwowie i Krakowie, Politechnice we Lwowie, Akademji Weterynarji we Lwowie i Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie.

Płacę miesięczną

Miesięczne dodatki ekonom.

Razem miesięcznie

marek

A. Profesorowie zwyczajni

pobierają:

po przesłużeniu na tem stanowisku

mniej niż 4 lata

1.000

200

1.200

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 4, a mniej niż 8 lat

1.100

200

1.300

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 8, a mniej niż 12 lat

1.200

200

1.400

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 12, a mniej niż 16 lat

1.300

200

1.500

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 16, a mniej niż 20 lat

1.400

200

1.600

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 20 lat, a mniej niż 24 lata

1.500

200

1.700

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 24 lata

1.600

200

1.800

B. Profesorowie nadzwyczajni

pobierają:

po przesłużeniu na tem stanowisku

mniej niż 4 lata

700

200

900

do przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 4, a mniej niż 8 lat

800

200

1.000

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 8, a mniej niż 12 lat

900

200

1.100

po przesłużeniu na tem stanowisku

więcej niż 12 lat

1.000

200

1.200

C. Siły naukowe pomocnicze niewliczone

do żadnej klasy rangi pobierają:

konstruktorzy

333

200

533

asystenci z kwalifikacjami naukowemi

250

200

450

asystenci bez kwalifikacji naukowych

125

200

325

demonstratorzy i inne pomocnicze siły

naukowe

75

200

275

D. Docenci prywatni

otrzymują remunerację półroczną za ćwiczenia i wykłady, odbywane na podstawie zlecenia Ministra:

1)

od

godziny

tygodniowo

wykładów

375

mk.

2)

"

"

"

ćwiczeń

250

mk.

Art.  2.

Wynagrodzenie, wymienione w art. 1, zastępuje dotychczasową pensję zasadniczą oraz dodatek aktywalny, dodatki osobiste i wszelkie dodatki wojenne; wszystkie natomiast inne na zasadzie dotychczasowych rozporządzeń wypłacane pobory pozostają nadal w mocy.

Art.  3.

Jeżeli suma należnych któremuś z funkcjonarjuszy, o których mowa w niniejszem rozporządzeniu, poborów, a mianowicie płacy zasadniczej wraz z dodatkiem pięcioletnim, dodatku aktywalnego, dodatku osobistego i dodatku wojennego, byłaby na zasadzie dotychczasowych ustaw i rozporządzeń większą od sumy należnej na zasadzie niniejszego rozporządzenia, wówczas ta większa suma będzie i nadal wypłacana.

Art.  4.

W razie wypłaty poborów w walucie austrjackiej będzie ona obliczona w stosunku 150 kor. za 100 mk.

Art.  5.

Regulacja płac niewymienionych w niniejszem rozporządzeniu urzędników, podurzędników i służby wyszczególnionych w art. 1 uczelni będzie przedmiotem osobnego zarządzenia.

Warszawa, dnia 10 marca 1919 roku.