Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 1920 r.
w przedmiocie tymczasowej organizacji władzy administracyjnej I instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie. *

Na zasadzie art. 19 dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego № 1 poz. 1) o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskiem, tudzież w uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej № 72, poz. 426) o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego, zarządza się co następuje:
Art.  1.

Władzą administracyjną I instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie są Komisarze Rządowi.

Art.  2.

Komisarze Rządowi podlegają służbowo i dyscyplinarnie właściwemu Wojewodzie. Postanowienie to nie odnosi się do Komisarza Rządowego miasta Warszawy, którego władzą dyscyplinarną jest Minister Spraw Wewnętrznych, zaś służbową - właściwy dla danej czynności Minister,

Art.  3.

Przepisy, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej № 72, poz. 426) o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego oraz w rozporządzeniach wykonawczych Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej № 90 poz. 488 i 489) stosują się do wyszczególnionych w art. 1 Komisarzy Rządowych ze zmianami, wprowadzonemi w postanowieniach art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

* Z dniem 26 lipca 1922 r. utworzony nin. rozporządzeniem Komisarjat Rządu w mieście Lublinie znosi się. W zakresie administracji państwowej w I instancji miasto Lublin włącza się do powiciu lubelskiego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia w przedmiocie zniesienia Komisarjatu Rządu w Lublinie z dnia 11 lipca 1922 r. (Dz.U.22.56.510).

Z dniem 8 marca 1928 r. nin. rozporządzenie traci mon w zakresie uregulowanym przez rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U.28.11.86).