Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 10 stycznia 1922 r.
w przedmiocie tymczasowej organizacji ubezpieczalni krajowej w Poznaniu.

Na mocy art. 6 lit. d ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Wydział ubezpieczalni krajowej (§ 1351 ord. ubezp. Rzeszy) otrzymuje nazwą "Rada Ubezpieczalni Krajowej".
§  2. Członków rady ubezpieczalni krajowej w Poznaniu oraz podwójną liczbą zastępców, zamianuje do czasu zarządzenia i przeprowadzenia wyborów w myśl §§ 1351, 1353 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej Minister b. Dzielnicy Pruskiej na wniosek przewodniczących wyższych urzędów ubezpieczeń (wojewodów poznańskiego i pomorskiego).

Liczba przedstawicieli winna wynosić:

a) z województwa poznańskiego 7 pracodawców i 7 pracobiorców;
b) z województwa pomorskiego 3 pracodawców i 3 pracobiorców.

W tym samym stosunku zamianuje się zastępców.

§  3. Zamianowani na mocy § 2 członkowie Rady przeprowadzą wybory przedstawicieli pracodawców i pracobiorców do zarządu ubezpieczalni krajowej na podstawie regulaminu wyborczego wydanego przez urząd ubezpieczeń Rzeszy w dniu 14 lipca 1914 (Wiadomości Urzędowe Urzędu Ubezpieczeń Rzeszy str. 585).

Wybrani członkowie zarządu, którzy winni należeć równocześnie do ubezpieczenia od wypadków w przemyśle, sprawować będą urzędy swoje aż do zarządzenia i przeprowadzenia wyborów przepisanych w §§ 1351 i 1353 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy.

§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.