Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.19.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

DEKRET
o tymczasowej ordynacji wyborczej do Sejmików Powiatowych.

Do czasu wydania przez Sejm ordynacji wyborczej powiatowej zarządza się, co następuje:
Art.  1. 1

Sejmik Powiatowy składa się z delegatów miast i gmin powiatu po 2 - ch od każdej gminy. Jednakże miasta, liczące od 10,001 do 15000 mieszkańców, wybierają trzech, miasta, liczące od 15,001 do 20,000 mieszkańców, wybierają czterech, a liczące więcej niż 20,000 mieszkańców, wybierają pięciu delegatów.

Miasta, mające więcej, niż 25.000 mieszkańców, wyłączone zostaje niniejszem ze składu powiatowych związków komunalnych.

Art.  2.

W gminach wiejskich wyboru delegatów do Sejmików Powiatowych dokonywują Rady Gminne.

Art.  3.

W gminach miejskich delegatów do Sejmików Powiatowych wybierają członkowie Rad Miejskich i Magistratów na wspólnem posiedzeniu pod przewodnictwem burmistrza.

Art.  4.

Na członka Sejmiku Powiatowego może być wybrany każdy członek odnośnego kolegjum wyborczego, umiejący czytać po polsku.

Art.  5.

Wybory są tajne.

Art.  6.

Wyborów dokonywa się względną większością głosów.

Art.  7.

Wszystkie dotychczasowe przepisy o wyborach do Sejmików Powiatowych na terenach Polski, należących przed wojną do Rosji, z dniem ogłoszenia niniejszego tracą moc obowiązującą.

Art.  8.

Ministrowi Spraw Wewnętrznych poleca się wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Dan w Warszawie, d. 5 grudnia 1918 r.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1921 r. w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych (Dz.U.21.18.99) z dniem 24 lutego 1921 r.