§ 5. - Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.4.26

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1988 r.
§  5.
1. 1
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, nie mogą być wyższe od:
1)
57.000 zł - w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii specjalnej,
2)
52.000 zł - w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii pierwszej,
3)
49.000 zł - w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii drugiej,
4)
46.000 zł - w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii trzeciej.
2.
Przy zaliczaniu przedsiębiorstw do kategorii, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio kryteria ustalone przez Ministra Górnictwa i Energetyki w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy.
3.
Organ uprawniony do przyznawania wynagrodzenia kierownikowi przedsiębiorstwa (zakładu) ustala wysokość jego wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem wysokości premii (innego składnika wynagrodzenia o charakterze premii) wypłacanej w ciężar kosztów, przewidzianej w porozumieniu.
4. 2
(skreślony).
5. 3
(skreślony).
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 1988 r.
2 § 5 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 1988 r.
3 § 5 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.24) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 1988 r.